26 cze

Likwidacja spółki w Polsce

[REKLAMA]

Spółkę w Polsce można zlikwidować wyłącznie zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i polskiej ustawy o prawie gospodarczym. Przyczyny likwidacji firmy mogą się różnić, w zależności od stwierdzenia, że firma osiągnęła swoje cele lub nie jest już opłacalna do dalszego prowadzenia dla realizacji przyszłych projektów.

Procedura likwidacji spółki zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych

Procedura likwidacji spółki jest sformalizowanym procesem składającym się z kilku etapów, prowadzącym do skutecznego zamknięcia działalności spółki, która następnie przestaje istnieć. Procedura ta może być przeprowadzona skutecznie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca posiada wystarczające środki na zamknięcie działalności spółki, w tym zaspokojenie lub zabezpieczenie praw wierzycieli i akcjonariuszy spółki. Rozwiązanie spółki wchodzi w życie dopiero po zakończeniu likwidacji, z chwilą usunięcia spółki z rejestru spółek handlowych. Likwidacja prowadzona jest pod obecną nazwą spółki z dodatkowym oznaczeniem „w likwidacji”. Podczas procedury likwidacji spółka zachowuje swoją tożsamość prawną. Do czasu likwidacji zyski nie będą wypłacane akcjonariuszom, nawet częściowo, aktywa spółki nie będą dzielone, zanim wszystkie zobowiązania spółki nie zostaną wypełnione. Otwarcie procedury likwidacyjnej spowoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa (specjalnego pełnomocnictwa). W okresie likwidacji nie udziela się prokury.

Likwidacja i wyrejestrowanie jednostki gospodarczej mogą być trudnym i złożonym procesem, a profesjonalna pomoc pozwoli zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy.

Podejście do likwidacji spółki zależy od różnych warunków, w szczególności ograniczeń czasowych i sytuacji finansowej firmy. Bez wiedzy specjalistycznej możesz wpaść w wiele pułapek – dobrze więc zamknąć lub zlikwidować spółkę, nie pozostawiając za sobą stosu zobowiązań administracyjnych.

Procedura likwidacji spółki jest wysoce sformalizowana i składa się z kilku etapów. Rozwiązanie spółki w drodze likwidacji jest możliwe tylko wtedy, gdy spółka jest wypłacalna i posiada wystarczające środki finansowe, aby zakończyć proces likwidacji (lub jeśli zostaną one sfinansowane przez akcjonariusza). Oznacza to, że fundusze muszą być dostępne, aby zaspokoić prawa wierzycieli i udziałowców. W celu zapewnienia, że polska firma zostanie zamknięta we właściwy sposób iw możliwie najkrótszym czasie.

Jakie są kroki do likwidacji firmy w Polsce?

Proces likwidacji spółki rozpoczyna się od wyceny aktywów i długów, którymi spółka dysponuje. Ocena ta dokonywana jest przez księgowych firmy. Jednocześnie mają oni obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych i zamykania wszelkich ksiąg rachunkowych spółki. Po dokonaniu oceny aktywów i zobowiązań, nie później niż 15 dni od decyzji o likwidacji, księgowi muszą opracować raport o tych aktywach, zwany bilansem. Ten bilans zostanie przedstawiony przez likwidatora przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy.

Nieoczekiwane dodatkowe koszty zostaną pokryte z funduszu specjalnie otwartego na te działania

Podczas spotkania, na którym podejmowana jest decyzja o likwidacji, wyznaczany jest przedstawiciel spółki w celu podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu ułatwienia procesu likwidacji. Obowiązki Rady Dyrektorów są powierzone temu likwidatorowi, ale nie może on podjąć żadnych działań niezwiązanych ściśle z procesem likwidacji.

Jego pierwszym działaniem jest poinformowanie Krajowego Rejestru Sądowego o decyzji likwidacyjnej nie później niż siedem dni od jego powołania. Ogłoszenie o likwidacji polskiej spółki jest następnie publikowane w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.

Poza tym, wszyscy znani wierzyciele muszą zostać ogłoszeni na piśmie, co do rozpoczęcia procesu likwidacji. W powiadomieniu są również przedstawione warunki ubiegania się o kredyty i maksymalny dzień, w którym można składać te wnioski.

Wnioski wierzycieli mają pierwszeństwo przed roszczeniami członków spółki. Dopiero po zaspokojeniu roszczeń pozostałe aktywa są rozdzielane między akcjonariuszy.

Następnie likwidator musi opracować raport dotyczący działań podjętych w trakcie procesu, pozostałych aktywów, sposobu pokrycia roszczeń i innych aspektów procesu likwidacji. Jeśli raport zostanie zatwierdzony, likwidator musi złożyć wniosek o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego, a firma nie może prowadzić żadnej działalności gospodarczej w przyszłości.

Księgi i rachunki firmowe są wysyłane do posiadacza, a kopia raportu likwidacyjnego wraz z informacjami dotyczącymi sądu, które umożliwiły usunięcie spółki z rejestrów, musi zostać wysłana do urzędów skarbowych, w bankach, w których spółka otworzyła rachunki w Biurze Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Statystycznym. Przed rozpoczęciem całej procedury likwidacyjnej zaleca się zasięgnięcie porady wykwalifikowanego prawnika, który będzie w stanie przeprowadzić Cię przez cały proces.

Jak długo trwa likwidacja firmy w Polsce?

Czas trwania procesu likwidacji spółki może się różnić w zależności od firmy – i trwać od kilku miesięcy do kilku lat, ale nawet jeśli proces zostanie zakończony, księgi rachunkowe muszą być przechowywane przez co najmniej pięć lat po, a dokumentacja płac i dokumenty pracowników muszą być przechowywane przez co najmniej piętnaście lat. Firma może zostać ponownie otwarta z kilku uzasadnionych powodów.

Główne działania dotyczące likwidacji spółki w Polsce:

  • Przygotowanie niezbędnych dokumentów i uchwał w sprawie rozpoczęcia likwidacji oraz powołanie likwidatora
  • Zapewnienie odpowiedniej osoby jako likwidatora firmy
  • Zgodnie z instrukcjami klienta: zamknięcie wszystkich bieżących emisji, zbieranie długów, należności, rozliczenie zobowiązań i zbycie aktywów
  • Przygotowanie wszystkich sprawozdań finansowych wymaganych w procesie likwidacji
  • Przygotowanie wszystkich wymaganych uchwał akcjonariuszy i sprawozdań likwidatora
  • Wyrejestrowanie firmy z sądu i innych organów
  • Przechowywanie zlikwidowanych zapisów firmy przez ustawowy okres

Więcej informacji: https://fabrykakreatywna.com/likwidacja-spolki-o-o-zrobic-dobrze/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *