20 kwi

Znaczenie regularnych przeglądów instalacji przeciwpożarowych

[REKLAMA]

Instalacje przeciwpożarowe, jak sama nazwa wskazuje, mają za zadanie ochraniać nas przed pożarem. Aby działały zgodnie ze swoim przeznaczeniem muszą wykazywać się pełną sprawnością. Utrzymywanie instalacji w dobrym stanie możliwe jest dzięki regularnym przeglądom, które dają szansę na wykrycie i naprawę ewentualnych usterek.

Istota przeglądów

Osoby prywatne oraz zarządzające obiektami użyteczności publicznej, w których znajdują się instalacje przeciwpożarowe, muszą dbać o ich stan techniczny. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego jak często należy ich dokonywać. To błąd, ponieważ w tym przypadku regularność ma znaczenie.

-Urządzenia przeciwpożarowe trzeba poddawać okresowym przeglądom technicznym oraz konserwacji tak, jak określają to normy dotyczące urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący firmę FIREWALL świadczącą profesjonalne usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

3d rendering smoke detector on ceiling

Podejście prawne

Zgodnie z prawem, wszelkie czynności konserwacyjne i przeglądy techniczne instalacji i urządzeń przeciwpożarowych powinny przeprowadzane być zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej, niż raz w roku. Ponadto:

 • badanie odporności izolacji instalacji elektrycznej oraz badanie instalacji elektrycznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadzać trzeba raz na 5 lat,
 • okresowego badania instalacji odgromowej należy dokonać przynajmniej raz w roku,
 • z obiektów, w których odbywa się spalanie ciekłego, gazowego lub stałego paliwa należy usunąć zanieczyszczenia z przewodów dymowych:

-z palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – raz w miesiącu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,

-z palenisk opalanych paliwem stałym – cztery razy w roku lub więcej,

-z palenisk opalanych gazowym lub ciekłym paliwem – dwa razy w roku lub więcej,

-z przewodów wentylacyjnych – przynajmniej raz w roku lub więcej,

 • badanie parametrów hydraulicznych hydrantów wewnętrznych, pod względem ich zgodności z obowiązującymi wymaganiami, przeprowadzać należy podczas odbioru, a także po rozbudowie i modernizacji,
 • konserwacji i przeglądów hydrantów wewnętrznych dokonywać trzeba raz w roku lub częściej,
 • urządzenia sygnalizacji pożaru należy poddawać przeglądom co 3 miesiące i konserwować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową,
 • przeglądy techniczne i konserwacje drzwi i bram pożarowych przeprowadzać należy zgodnie z DTR lub instrukcją producenta przynajmniej raz w roku,
 • przegląd stanu instalacji tryskaczowej i pompowni pożarowej oraz ich konserwację przeprowadzać trzeba zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz w roku,
 • klapy dymowe i okna oddymiające należy poddawać przeglądom technicznym i konserwacji nie rzadziej niż raz w roku, zgodnie z ustaleniami producenta i tymi zawartymi w DTR,
 • węże będące elementami wyposażenia hydrantów wewnętrznych trzeba raz na 5 lat poddawać próbie ciśnieniowej, zgodnie z zasadami określonymi w polskich normach dotyczących wewnętrznych hydrantów,
 • instalacje oświetlenia awaryjnego należy poddawać konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonawcy, jednak nie rzadziej, niż raz w roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *