20 kw.

Znaczenie regularnych przeglądów instalacji przeciwpożarowych

Instalacje przeciwpożarowe, jak sama nazwa wskazuje, mają za zadanie ochraniać nas przed pożarem. Aby działały zgodnie ze swoim przeznaczeniem muszą wykazywać się pełną sprawnością. Utrzymywanie instalacji w dobrym stanie możliwe jest dzięki regularnym przeglądom, które dają szansę na wykrycie i naprawę ewentualnych usterek.

Istota przeglądów

Osoby prywatne oraz zarządzające obiektami użyteczności publicznej, w których znajdują się instalacje przeciwpożarowe, muszą dbać o ich stan techniczny. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego jak często należy ich dokonywać. To błąd, ponieważ w tym przypadku regularność ma znaczenie.

-Urządzenia przeciwpożarowe trzeba poddawać okresowym przeglądom technicznym oraz konserwacji tak, jak określają to normy dotyczące urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący firmę FIREWALL świadczącą profesjonalne usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

3d rendering smoke detector on ceiling

Podejście prawne

Zgodnie z prawem, wszelkie czynności konserwacyjne i przeglądy techniczne instalacji i urządzeń przeciwpożarowych powinny przeprowadzane być zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej, niż raz w roku. Ponadto:

 • badanie odporności izolacji instalacji elektrycznej oraz badanie instalacji elektrycznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadzać trzeba raz na 5 lat,
 • okresowego badania instalacji odgromowej należy dokonać przynajmniej raz w roku,
 • z obiektów, w których odbywa się spalanie ciekłego, gazowego lub stałego paliwa należy usunąć zanieczyszczenia z przewodów dymowych:

-z palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – raz w miesiącu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,

-z palenisk opalanych paliwem stałym – cztery razy w roku lub więcej,

-z palenisk opalanych gazowym lub ciekłym paliwem – dwa razy w roku lub więcej,

-z przewodów wentylacyjnych – przynajmniej raz w roku lub więcej,

 • badanie parametrów hydraulicznych hydrantów wewnętrznych, pod względem ich zgodności z obowiązującymi wymaganiami, przeprowadzać należy podczas odbioru, a także po rozbudowie i modernizacji,
 • konserwacji i przeglądów hydrantów wewnętrznych dokonywać trzeba raz w roku lub częściej,
 • urządzenia sygnalizacji pożaru należy poddawać przeglądom co 3 miesiące i konserwować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową,
 • przeglądy techniczne i konserwacje drzwi i bram pożarowych przeprowadzać należy zgodnie z DTR lub instrukcją producenta przynajmniej raz w roku,
 • przegląd stanu instalacji tryskaczowej i pompowni pożarowej oraz ich konserwację przeprowadzać trzeba zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz w roku,
 • klapy dymowe i okna oddymiające należy poddawać przeglądom technicznym i konserwacji nie rzadziej niż raz w roku, zgodnie z ustaleniami producenta i tymi zawartymi w DTR,
 • węże będące elementami wyposażenia hydrantów wewnętrznych trzeba raz na 5 lat poddawać próbie ciśnieniowej, zgodnie z zasadami określonymi w polskich normach dotyczących wewnętrznych hydrantów,
 • instalacje oświetlenia awaryjnego należy poddawać konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonawcy, jednak nie rzadziej, niż raz w roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *