9 mar

Upadłość konsumencka dla małych przedsiębiorców

[REKLAMA]

Rok 2020 był dla większości z nas niemiłą niespodzianką. Pandemia, lockdowny i narodowa kwarantanna mocno nadwyrężyły zwłaszcza małych przedsiębiorców, pomimo różnych rządowych programów wsparcia. Jak podaje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, w 2020 r. ogłoszono upadłość 13 084 osób – wynik wyższy o 64,5% od tego za rok 2019. Skala zjawiska jest ogromna, przyjrzyjmy się więc czym jest upadłość konsumencka oraz co warto o niej wiedzieć.

1. Upadłość konsumencka – co to takiego?

To postępowanie sądowe, którego głównym celem jest umożliwienie dłużnikowi nowego startu, oddłużenie z całego lub części zadłużenia. Uprzednio dotyczyła wyłącznie konsumentów, lecz od 24 marca 2020 r. obejmuje również jednoosobowe działalności gospodarcze.

Warto wiedzieć, że:

  • Upadłość może ogłosić dłużnik, który stał się niewypłacalny i brak jest możliwości skutecznego oddłużenia się inną drogą. W praktyce oznacza to dłużnika, który utracił zdolność do uregulowania swoich już wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Istnieje domniemanie, że taka sytuacja zachodzi w przypadku, gdy opóźnienie to przekracza trzy miesiące;
  • Gdy dłużnik staje się niewypłacalny ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w ciągu 30 dni;
  • Upadłość może dotyczyć wyłącznie długów, które stały się wymagalne przed jej ogłoszeniem;
  • Wniosek o upadłość mogą złożyć: sam dłużnik, jak i każdy z jego wierzycieli;
  • Wierzytelność nie może być sporna – gdy spór zaistniał między stronami przed złożeniem wniosku, wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela zostanie przez sąd oddalony. Upadłość konsumencka nie będzie więc rozwiązaniem dla tych, którzy z różnych przyczyn kwestionują źródło zadłużenia.

2. Jak ogłosić upadłość konsumencką?

By ogłosić upadłość konsumencką należy złożyć wniosek do właściwego sądu upadłościowego (właściwy sąd rejonowy – sąd gospodarczy). Taki wniosek powinien zawierać przede wszystkim dane dłużnika, wraz z adresem i wskazaniem głównego miejsca wykonywania działalności oraz powody, dla których dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości. Możesz też zgłosić się do Kancelarii Adwokackiej specjalizującej się w prawie upadłościowym, która wykona wszystkie czynności za Ciebie.

Gdy wnioskodawca jest dłużnikiem, wnioskowi powinny towarzyszyć m.in. aktualny wykaz majątku z jego szacunkową wyceną, spis wierzycieli z wysokością wierzytelności i terminami zapłaty, listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku dłużnika czy spis podmiotów, które są zobowiązane majątkowo wobec dłużnika.

Złożenie wniosku w biurze podawczym sądu lub drogą pocztową wszczyna procedurę sądową, gdzie sąd:

  • sprawdzi poprawność wniosku,
  • potwierdzi fakt niewypłacalności,
  • gdy istnieją ku temu przesłanki – przyjmie wniosek, ogłosi upadłość i rozpocznie właściwe postępowanie upadłościowe.
Calculator, papers, folded laptop, glass of water and other stuff on table on background of stressed woman hiding her face in hands

3. Konsekwencje upadłości konsumenckiej.

Sąd, uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. W postanowieniu tym m.in. wyznacza osobę syndyka i wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia syndykowi wierzytelności w ciągu 30 dni, a także wzywa osoby którym przysługują prawa, prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości upadłego.

Warto jednak wiedzieć, że ogłoszenie upadłości, oprócz kuszących celów postępowania, przynosi również określone konsekwencje samemu upadłemu. Jest on zobowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek wraz z dokumentami dotyczącymi jego działalności, majątku czy rozliczeń. Konsekwencje mogą dotyczyć również kwestii wyjazdów zagranicznych, bowiem sędzia-komisarz może postanowić, by upadły nie opuszczał terytorium kraju bez jego zezwolenia.

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości i służy zaspokojeniu wierzycieli z niewielkimi wyłączeniami, a firma przedsiębiorcy jest powiększona o dodatek „w upadłości”. Gdy do spadku otwartego po dniu ogłoszenia upadłości został powołany upadły, to spadek wchodzi do masy upadłości i uważa się, że został on przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

Po ogłoszeniu upadłości pomiędzy małżonkami powstaje automatycznie rozdzielność majątkowa. Jeśli między małżonkami istniał ustrój wspólności majątkowej, majątek wspólny jest częścią masy upadłości, a małżonek upadłego może dochodzić należności z tytułu udziału w majątku wspólnym. Powinien wówczas zgłosić tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi. Warto zaznaczyć, że umowne ustanowienie rozdzielności majątkowej (tzw. intercyza) będzie skuteczne tylko wtedy, gdy umowa taka została zawarta co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

4. Podsumowanie

Przepisy znowelizowanej ustawy prawo upadłościowe, które weszły w życie w marcu 2020 r. pojawiły się w najbardziej odpowiednim momencie.

Na koniec łyżka dziegciu do tej beczki miodu. Upadłość konsumencka to nie tylko pomoc dla osoby zadłużonej – są to również pewne obowiązki i konsekwencje dla upadłego. Z reguły najtrudniejszym orzechem do zgryzienia będzie pożegnanie się z majątkiem, nierzadko przekazywanym z pokolenia na pokolenie, zarówno w rodzinie upadłego, jak i jego małżonka. Z drugiej strony, jednak ogłoszenie upadłości pozwoli na odbudowanie mocno nadszarpniętego budżetu i daje szansę na nowy życiowy start.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *